Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB2, Uradni list RS, št. 22/06)

R A Z P I S U J E M
    redne volitve v občinske svete
    in redne volitve županov

1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 22. oktobra 2006.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. avgust 2006.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Republiška volilna komisija.Št. 004-01/93-9/53

Ljubljana, dne 3. avgusta 2006

Predsednik Državnega zbora
    Republike Slovenije
    France Cukjati, dr. med., l.r.