LOKALNE VOLITVE 2006

Soglasje kandidata

 

 

 

Podpisani ____________________________ _________________________

                                              (ime in priimek)

 

roj. datum ___. ___. ______ , s stalnim prebivališčem v/na:__________________

 

_______________________________________________________________

                                   (občina, kraj, ulica, hišna št.)

 

Tel.: ________________,  GSM _____________ E-mail ____________________

 

 

 

i z j a v l j a m,

 

da soglašam s kandidaturo  za

 

a) svetnika

 

b) župana

 

kot kandidat naslednjega predlagatelja:  ZELENI SLOVENIJE,

 

Občinski odbor:________________________________________________

 

 

 

 

V __________________________, dne ___. ___.  2006

 

 

 

                                                                                              Podpis kandidata:

           

                                                                                  ____________________________