Programske aktivnosti Zelenih Slovenije  
 

Aktivnosti naše stranke so izjemno široke, posegamo na domala vsa aktualna družbena in okoljska področja. Raven mednarodnga sodelovanja z evropskimi Zelenimi pa nam daje pomembno težo in odgovornost do skupne evropske zelene politike.

 
Zeleni Slovenije :: Program
 
  Aktualne programske teme Zelenih Slovenije

1. Varovanje narave, ekologija in politični sistem
2. Rešimo ptice
3. Slovenija brez neurejenih odlagališč odpadkov
4. Energetika in okolje
5. Ekonomija in ekologija
6. Rešimo gozdove
7. Pravo in okolje
8. Varujmo vode
9. Zdrava hrana
10. Promet in okolje
11. Medicina in okolje
12. Zeleni informacijski sistem
13. Ekologija in tehnologija
14. Ohranimo gorski svet
15. Jedrska elektrarna Krško
16. Ohranimo Kras
17. Ohranimo morje
18. Rešujmo okolje pred nekontrolirano pozidavo, prostorska problematika
19. Javno zdravstvo
 

Okolje in prostor:
Cilj Zelenih Slovenije je zagotoviti varno, prijazno, zdravo in kakovostno življenjsko okolje za vse državljane in državljanke Slovenije.
Izdelali dolgoročno in celovito strategijo s konkretnimi ukrepi za zaščito vodnih virov, tal, zraka in slovenske krajine. Oblikovali bomo predlog za zeleno davčno reformo, z njo spodbujali tehnološki razvoj, uporabo obnovljivih virov in preprečevali negativne vplive na okolje. Dopustni so takšni posegi v okolje, ki jih je mogoče obvladovati z izravnalnimi ukrepi.
Slovenija potrebuje učinkovite ukrepe za celostno upravljanje snovnih in energetskih tokov
Zeleni Slovenije zagovarjamo še strožji nadzor varstva na ožjih, širših in vplivnih vodnih območjih za zaščito podtalnice in pitne vode.
Zeleni Slovenije pričakujemo in podpiramo hitrejše ukrepe za izboljšanje stanje zraka v Slovenskih mestih.
Zeleni Slovenije podpiramo prizadevanja društev oblikovalcev Slovenije v smeri ustrezne zakonske zaščite pred posegi v prostor, ki kvarno vplivajo na podobo Slovenske krajine.
Zeleni Slovenije bomo predlagali in podprli v parlamentu pristop k strateškim okoljskim meritvam, tj. monitoringu na vseh območjih v Sloveniji, kjer so ogroženi voda, tla ali zrak
Zeleni Slovenije bomo v še večji meri odpirali poti sodelovanja z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problemi okolja in trajnostnim razvojem Slovenije.

 

Ozelenimo mesta
Glavni cilji, za katere si bomo prizadevamo Zeleni Slovenije, so močne skupnosti in za življenje primerna mesta; s socialno in ekonomsko varnostjo za vse državljanke in državljane.
Vzpodbujali bomo ohranjanje obstoječih zelenih površin v mestih in urejanje novih na območjih, kjer jih ni in so namenjena bivanju prebivalstva.

 

Varna in zdrava hrana
Zagotoviti moramo, da bo imel potrošnik prednost, in da bi zagotovili varno hrano za vse, morajo biti zavarovane pravice živali. To vključuje njihovo rejo kot tudi način, kako jih transportirajo. Zagotoviti moramo tudi, da je potrošnik deležen ustrezne zaščite s pomočjo pooblaščenega in korektnega označevanja živilskih produktov, ki zagotavlja sledljivost njihovih vsebin. Seveda smo zeleni vselej za uveljavitev načela previdnosti in zato zavračamo genetsko spremenjene organizme v hrani. Želimo ukrotiti moč kemične industrije in hočemo, da prevzame odgovornost za varnost svojih proizvodov in postopkov.     

 

Zdravje :
Izboljšati kulturo spoštovanja pacientovega časa, kontrolo kvalitete zdravljenja in čim hitrejšo pot do diagnoze. Uvesti sistemsko možnost za »drugo mnenje« in zagotoviti pravočasno dostopnost specialističnih storitev.
Izboljšali bomo skrb za zdrav življenjski slog z namenom podaljšanja pričakovane življenjske dobe. Razvili bomo sistem zdravljenja na domu za starejše ki bodo želeli preživeti starost ob domačem ognjišču in izenačili njihove pravice z oskrbovanci v domovih starejših.

 

Razvijanje demokracije
Razvoj demokracije zahteva odločno povečanje OBLASTI DRŽAVLJANOV. To pomeni, da moramo imeti v ospredju naše zelene vizije polno varovanje državljanskih pravic, človekovih pravic, ženskih pravic in pravic manjšin. Manjšine je treba integrirati, njihovo različnost in njihove kulturne pravice je treba spoštovati. Mi Zeleni Slovenije bomo delovali za večjo pravico udeleženosti civilne družbe in nevladnih organizacij.
Zeleni Slovenije imamo v svojem programskem temelju zapisano tudi zavezo, da bomo najprej upoštevali voljo državljank in državljanov Slovenije, ki jim je potrebno sistemsko skozi dopolnjeno zakonodajo omogočiti večjo participacijo pri odločitvah, ki vplivajo na pogoje in kvaliteto njihovega življenja.

 

Konkurenčno gospodarstvo in trajnostni razvoj:
Dosegali jo bomo s tehnološko razvitim in inovativnim gospodarstvom ob spoštovanju visokih standardov varovanja okolja in zagotavljanju prožne varnosti zaposlenih. Slovenija mora z vlaganji v področje znanosti in raziskav, ne samo dohiteti, ampak povečati delež proračuna za te namene, v primerjavi z EU in najrazvitejšimi državami sveta.
Do konca leta 2010 naj imajo vsa podjetje in vsi državljani in državljanke Slovenije možnost povezovanja v širokopasovno omrežje  (hitri internet).
Okrepili bomo moč in položaj neodvisnih institucij nadzora, z ukrepi deregulacije pa sprostili in spodbudili podjetniške pobude.

 

Delo, družina in socialne zadeve :
Potrebujemo socialno državo, ki bo zagotavljala večjo blaginjo za vsakogar in večjo pravičnost pri delitvi rezultatov gospodarske rasti. Minimalno plačo bomo dvignili na raven, ki bo zagotavljala resnično pokrivanje normalnih življenjskih stroškov.
Podpirali bomo socialni dialog in usklajevanje interesov med delom in kapitalom, da bosta v ospredju vedno človek in blaginja za vse. Uvedli bomo finančno subvencijo socialno šibkim mladim družinam, ki bo pomenila takojšnjo pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja in varstva otrok. Še naprej bomo zagotavljali pravičen sistem usklajevanja pokojnin in pripravili predlog za znotraj generacijsko solidarnost.

 

Finance :
Podpiramo uvajanje takšnega proračuna, ki bo omogočal tudi spremljanje doseganja razvojnih ciljev glede na vložena sredstva.

 

Izobraževanje:
Otrokom in mladim zagotoviti enake možnosti izobraževanja, razvoja in zaposlitve.

 

Promet:
Odpirati perspektivo vsem oblikam prometnih poti, pri tem pa Slovenijo prometno povezati znotraj in navzven. Poseben poudarek velja strategiji razbremenjevanja okolja, ko gre za izpuste CO2. Slovenijo je potrebno narediti tudi kolesarjem prijazno z hitrejšim vključevanjem v mednarodno kolesarsko mrežo. Oblikovati enotno vozovnico za vse oblike javnega prometa za vso državo in z ustreznimi subvencijami znižati cene prevozov v javnem avtobusnem prometu.

 

Regionalni razvoj in lokalna samoupravo:
Do konca leta 2009 se naj vzpostavijo pokrajine in preko njih enake izhodiščne možnosti za enakomeren razvoj. Zagotoviti ustrezne pogoje za poseljenost na celotnem območju RS.

 

Kmetijstvo:
Z ustreznimi subvencijami, strokovnim svetovanjem in drugimi ustreznimi ukrepi povečati delež ekološkega kmetijstva na 25%. Z naravnimi viri bomo upravljali trajnostno. Izvajali bomo sektorsko strategijo za prilagajanje klimatskim spremembam.

 

Pravosodje:
Zagotoviti pravično sojenje s povečanjem odgovornosti predsednika sodišča za doseganje rezultatov sodišč, mandat predsednika sodišča pa vezati na doseganje rezultatov. Enako velja za predsednika Vrhovnega sodišča.
Zagotoviti možnost 24-urnega vpogleda v zemljiško knjigo, možnost 24-urnega vpogleda v sodni register, možnost 24-urnega vlaganja, izvršb, tožb, in pritožb.

 

Politično sistem in javna uprava:
Preko ustavne spremembe ukiniti Državni svet in povečati število poslancev Državnega zbora na 120. Državna uprava naj postane kakovosten in učinkovit servis za državljane z odpravljanjem birokratskih ovir.

 

Zunanje zadeve:
Vodili bomo odgovorno zunanjo politiko, ki bo omogočala reševanje globalnih okoljskih problemov. Nova slovenska vlada naj sprejme sklep o odpoklicu slovenskih vojakov iz Iraka.
Zunanja politika se naj v večji meri angažira pri ustvarjanju pogojev za stabilizacijo razmer na zahodnem Balkanu in naj poveča delež sredstev za razvojno sodelovanje.

 

Kultura:
Povečali bomo sredstva za programe.

 

Mladi
Na področju kulture, znanosti, športa in preživljanja prostega časa bomo podprli povečanje sredstev za programe, namenjene otrokom, mladostnikom in študentom.
Konkretno – v proračunu države in občin je potrebno zagotoviti tudi sredstva za profesionalizacijo animatorjev na teh področjih.

 

Šport
Vzpodbujali bomo premišljeno urejanje športne infrastrukture in pogojev za treninge naših športnikov. Prav tako bomo skrbeli za vzpodbujanje rekreativnega športa za vse starostne skupine. Dobitnikom kolajn na največjih svetovnih tekmovanjih se naj prizna status zaslužnega športnika in do življenjska renta.

 

Varnost in vandalizem
Zagotoviti je potrebno zavarovanje ljudi in premoženja ter učinkovito ukrepanje pristojnih organov. Eden od ukrepov, ki ga Zeleni Slovenije predlagamo, je tudi več vzgojnega dela v šolah ter kampanj za osveščanje in izobraževanje ljudi.

 

Mediji
Zeleni Slovenije spodbujamo pluralnost medijev in predvsem svobodo medijev, kar pa medije hkrati zavezuje, da spoštujejo najvišje profesionalne standarde, ko gre za strokovnost in etiko.

 

Ljubljana, 12.8. 2008

                                                                                  Predsednik Zelenih Slovenije:
VLADO ČUŠ

 

KRATKA ZGODOVINA:

Svetovno zeleno gibanje je pognalo korenine tudi na naših tleh in tako smo v Mostecu pri Ljubljani 11. junija 1989 ustanovili Zelene Slovenije kot stranko, ki se je takoj aktivno vključila v aktualno politično življenje Slovenije. Nastali smo torej v času ko so nastale tudi druge demokratične stranke, ki so se udeležile prvih demokratičnih volitev 1990.
Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 nas je podprla desetina Slovencev in Slovenk ter državljanov in državljank Slovenije.

 

Po dveh mandatih v Državnem zboru smo bili zaradi strahu nekaterih velikih strank, da bomo zasedli pomemben del sredinskega političnega prostora, žrtev nepravne države in tudi neodgovornih dejanj posameznikov znotraj stranke.
Takratni notranji minister je Zelene celo administrativno ukinil, kar je kasneje upravno in ustavno sodišče zavrglo.
Po volitvah 1996, smo iz navedenih razlogov in tudi zaradi premalo aktivnega vodstva takratnih Zelenih izpadli iz Državnega zbora.
Po več letih, ko smo se bili prisiljeni boriti samo za preživetje, je na enajstem kongresu Zelenih Slovenije na Ptuju novemu, tj. sedanjemu predsedniku Vlado Čuš s pomočjo najzvestejših članov in funkcionarjev stranke uspelo povezati vse aktivne občinske odbore Zelenih Slovenije.
Zeleni Slovenije danes z novim vodstvom, ki ima veliko dobrih idej in energije stopa po Evropski zeleni poti in pričakuje potrditev uspešnega dela tudi na lokalnih volitvah 2006.

 

PROGRAMSKA USMERITEV:
TEMELJ
Temelj, na katerem Zeleni Slovenije gradimo prihodnost slovenske družbe, je trajnostni razvoj in iz njega izhajajoča kakovost življenja. Trajnostni razvoj tvorijo trije razvojni stebri: ekonomski, družbeno-socialni in okoljski. Zeleni Slovenije svojo ključno vlogo vidimo v skrbništvu nad okoljskim področjem.

KAKOVOST ŽIVLJENJA
Zeleni Slovenije bomo kreirali in podpirali rešitve, ki bodo zagotavljale pogoje za zdravo, aktivno in ustvarjalno življenje v tesnejšem stiku z naravo.

 

KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA
Zeleni Slovenije smo zaskrbljeni nad stanjem zraka in vode in bomo poskrbeli, da se bodo pripravili in izvedli projekti zaščite zraka in vodnih virov. Slovenija je izjemna po svojih naravnih danostih, zato bo posebna pozornost posvečena zaščiti naravne dediščine.

 

NA ZNANJU TEMELJEČA DRUŽBA
Zeleni Slovenije bomo soustvarjali razvoj Slovenije v na znanju temelječo družbo, ki je utemeljena v inovativnosti, ekonomiji visoke dodane vrednosti in sodobnih tehnologijah, ki so okoljsko sprejemljivejše in sočasno zagotavljajo boljši življenjski standard.

 

ČLOVEKOVE PRAVICE
Zeleni Slovenije bomo aktivno prispevali k razvoju strpne, tolerantne, demokratične družbe, ki v ospredje postavlja človekove pravice kot temeljno pravico. Še posebno se bomo angažirali za ustvarjanje pristnejšega odnosa do živali in ostale narave.

 

DRŽAVOTVORNOST
Zeleni Slovenije smo se dokazali že ob nastanku nove države, ko smo odigrali konstruktivno vlogo pri nastajanju samostojne in demokratične Slovenije v okviru prva slovenske vlade v samostojni Sloveniji.

 

ZELENI SLOVENIJE BOMO NA VOLITVAH NASTOPALI SAMOSTOJNO
Na volitvah bomo Zeleni Slovenije nastopali samostojno, kar pa ne pomeni, da smo se odpovedali cilju, pri katerem nas podpira tudi Evropska federacija zelenih strank, da se v Sloveniji zelena opcija programsko poveže.

 

PAZILI BOMO NA NAJBOLJŠE EKOLOŠKE REŠITVE
Prav pri slednjem, na področju okolja, se Zeleni Slovenije postavljamo v vlogo skrbnika. Ugotavljamo, da gre za področje, ki ga vse stranke sicer umeščajo v svoje programe, a se mu glede na zakone in težave, s katerimi se srečujejo ljudje, dejansko posveča premalo pozornosti. Zeleni Slovenije poudarjamo zakonsko skrb za kakovost življenja in v ta namen napovedujemo podporo vsem rešitvam, ki bodo zagotavljale pogoje za zdravo, aktivno in ustvarjalno življenje. Pri tem bomo posebej pazili na najboljše ekološke rešitve in varovanje naravne dediščine.

 

ZMANJŠANJE OBSTOJEČE STOPNJE NEZAUPANJA
Ocenjujemo, da se odnos do okolja in kakovost bivalnega okolja v Sloveniji kljub velikim besedam slabša. Zaskrbljeni smo zaradi stanja vode in zraka in s tem v zvezi pripravljamo določene programske aktivnosti. Med bistvenimi spremembami, ki bi jih morali doseči in za katere se bomo zavzemali, pa izpostavljamo tudi zmanjšanje obstoječe stopnje nezaupanja. Različne ankete skozi daljše časovno obdobje ugotavljajo precejšnjo nezaupanje državljanov in državljank Slovenije v pravosodje in nekatere druge institucije, kar je izjemno zaskrbljujoče.
Tudi Zeleni Slovenije v stikih s številnimi ljudmi ter na podlagi lastnih anket, ki jih izvajamo ob različnih prilikah, opažamo veliko nezadovoljstva ljudi, ko gre za ukrepanje inšpekcijskih in drugih uradnih služb napram kršiteljem na področju ekologije in varstva narave.
Večje zaupanje, več sodelovanja in bolj sproščene odnose v Sloveniji lahko dosežemo samo z odgovornejšim delom vseh pristojnih institucij in posameznikov.

 

VOLK IN KOZA V ISTEM MINISTRSTVU
Poleg kakovostne zakonodaje sta potrebna tudi ustrezen nadzor in kaznovanje kršiteljev, pri nas pa ne drugo ne tretje ne deluje tako, kot bi moralo. Pristojne inšpekcijske službe se med seboj dogovarjajo, katera je sploh pristojna, ko pride do kritičnih primerov. To pa onemogoča izvajanje sicer solidno pripravljene zakonodaje in na drugi strani povzroča veliko okoljsko in ekonomsko škodo.

 

POTREBA PO DRUGAČNI PROMETNI POLITIKI
Zeleni Slovenije opozarjamo tudi na potrebo po drugačni prometni politiki, kjer je potrebno omogočiti potreben razvoj vseh prometnih poti.

 

DRŽAVNI ZBOR
Kot neparlamentarna stranka bomo Zeleni Slovenije iskali druge poti pri predlagateljstvu nekaterih sprememb zakonodaje, med drugim se bomo angažirali pri pripravi Zakona o Triglavskem narodnem parku, v obstoječi zakonodaji z zdravstvenega, socialnega, okoljskega, kmetijskega, pa tudi gospodarskega področja bomo predlagali popravke, ki bi pripeljali k večji kakovosti življenja.

 

RAZVIJANJE DEMOKRACIJE
Zeleni Slovenije smo bili dva mandata parlamentarna stranka. Bistvo demokracije je tudi v tem, da lahko neparlamentarna stranka postane parlamentarna in obratno. Kjer politične stranke ne morejo enakopravno sodelovati v politični tekmi, ni demokratične družbe.
Razvoj demokracije zahteva tudi odločno povečanje oblasti državljanov. To pomeni, da moramo dati v ospredje tudi polno varovanje državljanskih in človekovih pravic, pravic žensk in manjšin.
Zeleni Slovenije se bomo še naprej zavzemali za večjo pravico udeleženosti civilne družbe in nevladnih organizacij.
Seveda pa demokratizacijo razumemo tudi kot več solidarnosti med ljudmi, več transparentnosti in odgovornosti. In ne nazadnje tudi pravičen in enakopraven dostop do medijev ter medijev do javnih zadev.

 
  Zeleni Slovenije v evropski federaciji zelenih strank

 

Korenine Zelenih Slovenije sežejo v obdobje konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, v čas ko so nastajali temelji demokratične in samostojne Slovenije. Danes si prizadevamo, da bi upravljanje države potekalo v skladu z vrednotami tega obdobja, ki je Slovence združilo v skupnih naporih za boljši jutri.

 

Ključni cilj Združenih Zelenih Slovenije je ustvarjanje nove kakovosti življenja, več demokracije, spoštovanje človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja, gospodarske učinkovitosti, svobode in solidarnosti.

 

Glas za Zelene Slovenije je tudi glas za Zelene Evrope, za glasnike drugačnega Evropejca in demokratične, odprte, strpne, razvite, izobražene, zelene in zdrave Slovenije v združeni Evropi ter pravične in sonaravne prihodnosti v ranljivem in razdeljenem svetu.

 

Zeleni Evrope pravimo DA:
- kvaliteti življenja, varnosti hrane, zaščiti krajine, okolja, živih bitij in naravni raznolikosti;
- pravici do narodne, verske in kulturne raznolikosti;
- socialni varnosti, solidarnosti in etični ekonomiji;
- spoštovanju življenja in enakosti spolov;
- večjim človekovim pravicam in enakim možnostim;
- pozitivni globalizaciji in širjenju Eu;
- sodelovanju in skupni zunanji in varnostni politiki.

 

Zeleni Evrope pravimo NE:
- vojnam, liberalizmu, rasizmu in neenakostim;
- izkoriščanju in monetarizaciji živih bitij;
- politiki bogatih za bogate in ropanju manj razvitih;
- Evropi dveh hitrosti in avtoritarni demokraciji.

 

Zeleni si prizadevamo za Zeleno Evropo, za naravi prijazen razvoj:
- je privržena visokim socialnim in ekološkim standardom trajnostnega razvoja na regionalnem, mednarodnem in kontinentalnem nivoju;
- ji bodo za vzor posebnosti malih in naravno pestrih držav, katerih najodličnejši primer je ravno Slovenija;
- bo zagotavljala trajnostno upravljanje z naravnimi viri in ohranjanje naravne raznolikosti, ki mora imeti prednost pred zgolj komercialnimi interesi;
- bo reformirala politiko in stimulirala ekološko kmetijstvo;
- bo z vrhunskimi okoljskimi tehnologijami in ravnanji ustvarila nova stabilna delovna mesta varstva okolja;
- ji bo kvaliteta življenja vedno večja skrb v »ozelenjenih« mestih, podeželski krajini in neokrnjeni naravi;
- bo prometno prihodnost namenila prijaznemu javnemu prometu;
- ki bo energetsko prihodnost namenila soncu, vetru, biomasi, vodnim in drugim obnovljivim virom, a ne na škodo podarjene neokrnjene narave.

 
 
  EVROPA LAHKO NAREDI BOLJE

Zeleni spreminjajo Evropo. Rezultat evropskih volitev leta 2004, ki so se zgodile v razširjeni Evropi 25 dežel, bo določal našo skupno prihodnost. Zeleni v Evropi že igramo ključno vlogo v ustvarjanju bolj tolerantne, socialne, ekološke in demokratične Unije.
Zeleni želimo, da se EU in vsa Evropa spremeni v korist miru, solidarnosti, spoštovanja različnosti in enakih pravic v vedno bolj ranljivem in razdeljenem svetu, ki potrebuje konkretne predloge za sonaravno in pravično prihodnost.
V naši zeleni Evropi se mora vladavina prava in pravice lokalnega prebivalstva uveljaviti nad vojaško močjo in ekonomskim dominiranjem. Zeleni že izvajamo spremembe v to smer, in z vašo podporo na naslednjih evropskih volitvah bo naš vpliv še bolj odločilen v prihodnosti.
Mi si želimo takšno socialno Unijo, ki bo zgrajena na temeljnih načelih enakosti in solidarnosti in Evropsko Unijo, ki si bo prizadevala za sonaravni ekološki razvoj na celotnem kontinentu.
V naši zeleni viziji mora biti Evropska Unija sinonim in znak prizadevanja za mir. Evropska unija se mora zavzemati za mir in naj bo bistven dejavnik pri delovanju za mir v nestabilni mednarodni situaciji.

Cilji zelenih so:

1. VAROVANJE OKOLJA

Zeleni imamo na tem področju dve prioriteti. Prva od naših prioritet je VARNA, ZDRAVA IN OKUSNA HRANA za vsakogar. Da bi to dosegli, si bomo še naprej prizadevali in podpirali radikalne reforme Skupne kmetijske politike (SKP), tako da bo prišlo do močne preusmeritve v smeri organskega kmetovanja, regionalnih prehranskih proizvodov in ruralnega razvoja.

Zagotoviti moramo, da bo imel potrošnik prednost, in da bomoi zagotovili varno hrano za vse, morajo biti zavarovane pravice živali.

Druga zelena prioriteta je PREMIK V ENERGETSKI POLITIKI. Storili bomo vse, kar je mogoče, da bo ukinjen anahronističen sporazum Euroatom, ki spodbuja nuklearno energijo. To pomeni, da moramo neutrudno delovati za to, da bodo naše vlade izpolnile Kyotski protokol kot prvi korak pri znižanju emisij CO2. EU je vodilna v boju za klimatske spremembe – v glavnem po zaslugi pritiska zelenih.

2. OZELENITEV SOCIALNE DIMENZIJE

Glavni cilji, za katere si bomo prizadevamo zeleni, so MOČNE SKUPNOSTI IN ZA ŽIVLJENJE PRIMERNA MESTA; s SOCIALNO IN EKONOMSKO VARNOSTJO za vse evropske državljane in razvojem REGIONALNE IN STRUKTURALNE POMOČI Evropske unije, da bi oživili SOLIDARNOST po celi Evropi, je treba ustaviti medsebojno zbijanje davkov (davčni dumping) med državami članicami. Politike tekmovanja v Uniji se morajo prilagoditi tako, da bodo vključevale socialne in ekološke parametre.

3. RAZVIJANJE DEMOKRACIJE

Razvoj demokracije zahteva odločno povečanje OBLASTI DRŽAVLJANOV. To pomeni, da moramo imeti v ospredju naše zelene vizije polno varovanje državljanskih pravic, človekovih pravic, ženskih pravic in pravic manjšin.
Nove članice EU morajo polno spoštovati potrebo po stabilnih političnih institucijah, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava in človekovih pravic.
Naj povzamemo: za nas zelene, je DEMOKRATIZACIJA EVROPE pomeni več solidarnosti med ljudmi; več transparentnosti; več odgovornosti in demokratične kontrole Evropskega parlamenta. Pomeni povečano subsidiarnost, ki je z decentraliziranjem oblasti dana regijam in mestom; več participativne demokracije – vključno z referendumi. Končno, pravičen in enakopraven dostop do medijev in medijev do javnih zadev je bistveni del našega demokratičnega procesa.

 
     


 

4. UTRJEVANJE MIROVNE POLITIKE

Zeleni verjamemo, da mora Evropa izvajati preprečevanje konfliktov, ne pa začenjati preventivne vojaške napade.
Zeleni verjamemo, da so Združeni narodi najboljša ustanova za soočanje z globalnimi grožnjami, zagovarjamo skupno evropsko politiko, vztrajamo, da morajo evropske mednarodne akcije potekati pod kontrolo Združenih narodov.


5. PODPORA LJUDSKI GLOBALIZACIJI

Zeleni vztrajamo, da je treba uvesti ekološke in socialne kriterije v obračunavanje tržnih zadev. Zato moramo preoblikovati svetovno ekonomijo, da bo postala bolj sonaravna – potrebno je več demokratične kontrole nad ekonomijo.
V urejanju mednarodnih zadev, mora imeti Evropa pomembno vlogo pri pomoči severa jugu in pri razvojnem sodelovanju. V pravila svobodne trgovine je treba vključiti potrebo po varstvu kvalitete hrane in življenjskih pogojev ter po dohodku majhnih kmetov.


6. ZELENI DOSEŽKI

V teku zadnjih dvajsetih let so zeleni v Evropskem parlamentu pomagali pri pomembnih političnih in kulturnih premikih. Pred prihajajočimi evropskimi volitvami, so se člani Evropske federacije zelenih strank odločili, da ustanovijo Evropsko zeleno stranko s trdnimi skupnimi cilji.

Evropo želimo ozeleniti; vi imate moč, da odločite!