Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V znamenju ponovne uporabe predmetov

Razmišljanje o ponovni uporabi nas vabi, da si na primer že pred nakupom zastavimo tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki poteka s podporo evropskega programa LIFE+, bo letos potekal od 18. do 26. novembra. Letošnji slogan ETZO je »Popravi in ponovno uporabi – dajmo stvarem novo življenje«. Cilj letošnjega ETZO je pokazati, kako enostavno je vdahniti novo življenje stvarem za katere smo menili, da so postale neuporabne in najti vrednost tudi v “starih” stvareh. Preprečevanje odpadkov je namreč na prvem mestu hierarhije ravnanja z odpadki. Eden od ukrepov preprečevanja odpadkov pa je tudi ponovna uporaba rabljenih proizvodov (REUSE). Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Ponovna uporaba posredno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, podaljša življenjsko dobo izdelkov, zmanjša količino odloženih odpadkov na odlagališčih, vpliva na varčevanje s surovinami ter naravnimi viri. Prispeva tudi k udejanjanju socialnega podjetništva, spodbuja nastajanje lokalnih delovnih mest na deficitarnih področjih ter omogoča promocijo obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli.

V Sloveniji je leta 2016 nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega 982.000 ton komunalnih odpadkov, kar znese 476 kg na prebivalca. Slovenija je v zadnjih letih dosegla  napredek na ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju odlaganja odpadkov in zvišanju predelave odpadkov. Tako je bilo 67 % vseh komunalnih odpadkov ločeno zbranih. Predelava odpadkov ima prednost pred njihovim odstranjevanjem. Z izvajanjem Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov sledimo strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov.

Letos sta bila  sprejeta predpisa, s katerima se uvajajo tudi ukrepi za preprečevanje odpadkov. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so sprejeti ukrepi za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, in sicer s ciljem prispevati k odpravljanju smetenja, spreminjanju vedenjskih vzorcev potrošnikov in spodbujati preprečevanja odpadkov. V tej uredbi se na novo ureja tudi ozaveščanje potrošnikov na institucionalni ravni o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje, da se poveča ozaveščenost najširše javnosti o vplivu takih vrečk na okolje in se konča sedanje dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga. Junija letos je bila sprejeta tudi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. V njej so določeni ukrepi za povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov na izvoru, s čimer se poveča delež njihove priprave za ponovno uporabo in recikliranja. Iz zbranega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov je treba v zbirnem centru izločiti tiste odpadke, ki jih je mogoče usmeriti v ta dva postopka. Izvajalec javne službe zbiranja mora ozaveščati in obveščati uporabnike javne službe o pravilnem ločevanju odpadkov ter o nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.

Komentarji